Emballage- en Palletindustrie Vereniging

8 feb 2024

Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging in dialoog met Eurocommissaris Hoekstra over klimaatbeleid

Op dinsdag 30 januari jl. heeft de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), vertegenwoordigd door Peter Rikken van Meilink, samen met een delegatie van MKB-Nederland en SME-united, een constructieve dialoog gevoerd met Eurocommissaris Wopke Hoekstra.

Centraal in deze bijeenkomst stond de uitwisseling van gedachten over het Europese klimaatbeleid binnen het MKB, voortvloeiend uit de ambitieuze Green Deal.

De EPV benadrukte tijdens deze ontmoeting het belang van een realistische en haalbare benadering voor het midden- en kleinbedrijf, in lijn met de doelstellingen van de Green Deal om klimaatneutraliteit te bereiken. Speciale aandacht werd gevraagd voor de cruciale rol van houten verpakkingen binnen diverse industrieën. Houten verpakkingen, afkomstig uit duurzaam beheerde bossen, bieden een volledig circulaire oplossing en dragen bij aan de opslag van CO2, waardoor ze een positieve rol spelen in de klimaatproblematiek.

Desalniettemin wees de EPV op de noodzaak om de regeldruk en de vereisten voor ketenrapportages en due diligence te balanceren, om te voorkomen dat deze een belemmering vormen voor de duurzame potentie van houten verpakkingen. De nadruk lag op het onderscheid tussen het doel (circulariteit en CO2-neutraliteit) en de middelen (rapportages en compliance), waarbij het essentieel is om een negatieve bijvangst, die de duurzame aard van houten verpakkingen kan beperken, te voorkomen.

Eurocommissaris Hoekstra toonde zich ontvankelijk voor de boodschap van de EPV, waarbij het belang van een zorgvuldige uitvoering van het bestaande beleid en het voorkomen van een opeenstapeling van lasten werd onderstreept. De EPV waardeert dit initiatief ten zeerste en is verheugd over de actieve betrokkenheid van het MKB bij het vormgeven van het klimaatbeleid.

In de discussie werden diverse kernthema's aangesneden, waaronder de klimaatdoelstellingen voor 2040, de uitdagingen omtrent bureaucratie, stabiliteit en barrières binnen de interne markt, de toegang tot hernieuwbare energie, en de noodzaak tot aanpassing aan klimaatverandering. De bijeenkomst benadrukte ook het belang van succesverhalen om de transitie naar een duurzame economie te bevorderen. Wij waarderen het platform dat de emballage- en palletindustrie heeft gekregen. Onze boodschap is helder: in het streven naar circulariteit is de rol van houten verpakkingen onmiskenbaar. De producten zij niet alleen veelvoudig herbruikbaar, repareerbaar en recyclebaar, maar fungeren ook als vehikel voor CO2-opslag.

De dialoog resulteerde in een pleidooi voor een actieplan dat concrete paden uitstippelt die een positief verschil maken voor het MKB, en het opzetten van een toegankelijke database om best-practices van transitietrajecten van het MKB te delen en te bevorderen.

Als actief lid van de Europese koepelorganisatie FEFPEB speelt de EPV een rol in het inrichting van Europese regelgevingen, zoals de EU Deforestation Regulation (EUDR) en de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Deze inspanningen zorgen ervoor dat de unieke eigenschappen van houten verpakkingen erkent worden in de vorming van Europees beleid. Tijdens de dialoog met Eurocommissaris Hoekstra is deze internationale verbinding en inzet voor duurzaamheid en verantwoord ondernemen effectief naar voren gebracht.

De EPV en haar leden blijven zich inzetten voor een duurzame toekomst en waarderen de mogelijkheid om in dialoog te treden met beleidsmakers op Europees niveau. Samen streven zij naar een klimaatbestendige en circulaire toekomst voor alle sectoren van de Europese economie.