CAO-afspraken

De EPV is een van de sociale partners aan werkgeverszijde bij de CAO-onderhandelingen voor de houtverwerkende industrie.

Partijen bij de cao voor de Houtverwerkende Industrie hebben op 26 juni 2017 een akkoord bereikt voor de cao voor de Houtverwerkende Industrie (hierna: de cao).
Uitgaande van en in aanvulling op de cao 1 januari 2015 tot en met 30 september 2016 is het volgende overeengekomen:

1. Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 oktober 2016 tot en met 31 december 2018.
De cao eindigt van rechtswege na het verstrijken van de looptijd.

2. Loon en beloning

De loonschalen en werkelijk betaalde lonen als omschreven in artikel 10 worden als volgt verhoogd:

Met ingang van 1 augustus 2017 met 0,75%
Met ingang van 1 augustus 2017 een eenmalige uitkering van bruto €100 ongeacht het aantal uren dienstverband*
Met ingang van 1 oktober 2017 met 0,7%
Met ingang van 1 april 2018 met 1%
Met ingang van 1 oktober 2018 met 1%

* De eenmalige uitkering van bruto € 100 wordt voor parttimers niet naar rato van het aantal uren dienstverband berekend. Op grond van artikel 10a uit de Cao HVI geldt voor leidinggevend en administratief personeel boven het salaris met een uurloon hoger dan het maximum van loongroep 5, uitkering van de helft van de afgesproken eenmalige uitkering.

3. VPL premie

De VPL premie wordt tot aan het einde van de looptijd van de cao (31 december 2018) vastgesteld op 1,5%. Voor het einde van de resterende looptijd van de regeling maken partijen afspraken om de nog af te financieren VPL-afspraken te korten, wanneer de financiële middelen aan het einde van deze looptijd of mogelijk eerder, niet voldoende blijken te zijn. Vakbonden nemen hiertoe het initiatief en komen met een voorstel.

4. Pensioenpremie PHJ

Met betrekking tot de pensioenpremie hebben partijen betrokken bij de cao het voornemen om lange(re) termijn afspraken te maken, waarbij gedacht wordt aan het vaststellen van een maximale premiehoogte en welke maatregelen genomen worden, wanneer deze premiehoogte overschreden wordt.

5. Premie Sociaal Fonds

De premie Sociaal Fonds wordt met ingang van 1 januari 2017 verhoogd met 0,04% (van 0,51% naar 0,55%). Voor 2018 blijft de premie 0,55% (waarvan 0,16% voor de wga-gatverzekering).

6. Duurzame inzetbaarheid

Het is belangrijk dat alle medewerkers in de industrie voor zover mogelijk gezond, fit en gemotiveerd de eindstreep halen. Caopartijen spreken af gedurende de looptijd van de cao gezamenlijk onderzoek te doen voor een collectieve regeling in het kader van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De resultaten van het project “Duurzaam werken in het Hout” worden hierin meegenomen.

Onderzocht worden de mogelijkheden voor oudere werknemers om minder te gaan werken bijvoorbeeld door gebruik te maken van deeltijd pensioen al dan niet met een gedeeltelijke financiële compensatie, zodat ruimte ontstaat om jongere werknemers aan te trekken. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Scholing en opleiding maken onderdeel uit van de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

Naast bovengenoemde inspanningsverplichting spreken caopartijen af dat zij hiertoe vóór
1 december 2018 schriftelijk voorstellen zullen formuleren en deze paritair zullen inbrengen in de cao onderhandelingen voor een nieuwe cao, waarbij alle instrumenten uit de cao Houtverwerkende Industrie worden betrokken.

7. Naleving Cao voor de Houtverwerkende Industrie

Cao partijen hechten er belang aan dat de cao-afspraken worden nageleefd. Partijen gaan gedurende de looptijd van deze cao onderzoeken welke activiteiten hiertoe kunnen bijdragen.


Jaarplan Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het jaarplan 2018 van de Inspectie SZW waarin het haar plannen en activiteiten voor 2018 presenteert kunt u hier downloaden: Jaarplan 2018 SZW